Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Lenka Žáčková - internetový obchod www.nakup-safran.cz
Sídlo firmy: Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 03001806
DIČ: CZ8352184115
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
Ev. č. ŽL: MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014
Telefon: +420 728 648 548
Email: nakup-safran(at)post.cz
Seznam provozoven: Provozovatelka e-shopu nemá žádné provozovny
Provozní doba e-shopu: Objednávky učiněné prostřednictvím internetové aplikace NON-STOP, telefonicky PO - PÁ: 9.00 - 16.00 h
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.
 
I. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Mgr. Lenka Žáčková, IČ 03001806 se sídlem – Horní Lhota 152, 763 23 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího umístěného na internetové adrese www.nakup-safran.cz

1.2

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je povinen přiložit tyto obchodní podmínky v textové podobě k potvrzení závazné objednávky zasílané kupujícímu v elektronické podobě. Změní-li se po té znění obchodních podmínek, platí pro uzavřenou kupní smlouvu obchodní podmínky ve znění účinném ke dni vytvoření objednávky kupujícím, ledaže by se strany dohodly dodatečně písemně jinak.

II. Spotřebitelská ustanovení

2.1

Veškerá ustanovení čl. II těchto obchodních podmínek se vztahují na kupní smlouvy uzavřené tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) a aplikují se pouze na případy, kdy kupující je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, tj. je-li osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá předmětnou kupní smlouvu s prodávajícím, jakožto podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající neúčtuje žádné zvýšené poplatky za prostředky komunikace na dálku, zejména u telefonní linky či internetového připojení prodávajícího. Veškeré tyto prostředky komunikace na dálku jsou zpoplatněny základní sazbou dle příslušného tarifu operátora, jehož služby kupující čerpá. Toto ujednání se nevztahuje na podmínky smluvní přepravy.

2.3

Prodávající nepožaduje na kupujícím platbu žádné zálohy či obdobné platby. Platba kupujícího převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu pro tyto účely není zálohou, ale platbou kupní ceny.

2.4

Prodávající neuzavírá kupní smlouvy s opakovaným plněním ani na dobu neurčitou.

2.5

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, která v daném případě běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že by předmětem kupní smlouvy byl prodej zboží po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

K odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář » umístěný na internetových stránkách prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení v písemné formě prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen v textové podobě potvrdit kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel.

Náklady na odeslání zboží prodávajícímu nese v takovém případě kupující, to platí i tehdy, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě takové smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ochrana obchodního balení

Obchodní balení šafránu - koření je na spoji obalu opatřeno holografickou plombou o velikosti 10 mm s proměnným polem, které nese nápis "SECURITY protection" a jako podklad ve spodní holo vrstvě je rastr ze slova "Original". Kruhová plomba má tři holografické vrstvy. Třetí vrstva je pětimístné sériové číslo. Tato plomba slouží jako ochrana proti otevření, přičemž podkladová vrstva vykazuje zvýšenou citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reaguje na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením rastru 3x3 mm. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li předmětem dodávky koření v uzavřeném sáčku či skleněné nádobě, pakliže kupující sáček či nádobu otevřel (došlo k porušení bezpečnostní plomby) a zejména z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

2.6

Prodávající neprovozuje žádný systém pro mimosoudní urovnávání stížností kupujících, kupující má právo se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.7

Podá-li kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, současně je v takovém případě prodávající povinen zaslat kupujícímu elektronicky tyto obchodní podmínky v textové podobě.

2.8

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

III. Dodací a platební podmínky

3.1

Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží dle objednávky kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů od vytvoření objednávky kupujícím (v závislosti na fyzické dostupnosti zboží). To neplatí u předobjednávek šafránových cibulek mimo sezónu. Zvolí-li kupující platbu převodem na účet, je prodávající povinen dodat objednané zboží do 5 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího (za předpokladu, že je zboží skladem). Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle vytvořené objednávky, jakož i náklady na přepravu ve výši zvolené kupujícím dle uvedeného ceníku. Zvolí-li kupující osobní odběr zboží, je povinen si zboží převzít na sjednaném místě ve Zlíně na základě výzvy prodávajícího, že je zboží připraveno, nejpozději do 7 pracovních dnů.

3.2

Ceník přepravy – je zpracován v samostatném dokumentu 

V případě velkoobchodní objednávky nad 70 000 Kč (vč. DPH) se poplatek za přepravu neúčtuje. 

Balné je v ceně všech druhů přepravy.

3.3

Ceny zboží a přepravy jsou stanoveny v korunách českých a jejich výše je rozhodná k okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku a zboží se z takového důvodu vrátí zpět prodávajícímu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu spočívající v nákladech na dopravu, prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

3.4

Vzhledem k povaze nabízených činností prodávajícího - prodeji prostřednictvím Internetu a skutečnosti, že prodávající nepřijímá platby v hotovosti ani platební kartou, se na činnost prodávajícího nevztahuje povinnost evidovat tržby v systému EET od 1. 3. 2017. Osobní předání (vyzvednutí zboží) je možné, pouze však na základě předchozí bezhotovostní úhrady, případně platby za zboží na fakturu se splatností (velkoobchodní odběratelé a ověření zákazníci, kteří již u prodávajícího nakoupili).

IV. Nepřevzetí zboží kupujícím

4.1

Prodávající při své činnosti dodržuje občanský zákoník. Objednávka vytvořená přes rozhraní e-shopu se řídí kupní smlouvou podle občanského zákoníku a prodávající ji považuje za závaznou. Vytvořením objednávky kupujícím je uzavřena řádná kupní smlouva. Za uzavřenou se považuje od okamžiku zaslání automatického potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

4.2

Pokud si kupující rozhodl svůj nákup zrušit je povinnen o této skutečnosti informovat co nejdříve prodávajícího a požádat o storno objednávky. Ideálně ještě před jejím zpracováním.

4.3

Pokud kupující o skutečnosti, že nepožaduje plnění kupní smlouvy (dodání zboží), neinformuje prodávajícho a zásilka byla odeslána, nepřevzetím zásilky se nejedná o využití spotřebitelského práva kupujícího vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží! Naopak pokud kupující zásilku nepřevezme, porušuje občanský zákoník a všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, se kterými před odesláním objednávky projevil souhlas. 

4.4

Po doručení zásilky na místo určení je kupující povinnen zásilku převzít nebo vyzvednout z uložení. Pokud zásilka nebude převzata, nebude brán zřetel na žádné důvody a argumenty a na nepřevzetí zásilky bude nahlíženo jako na porušení kupní smlouvy vystavené podle občanského zákoníku a obchodních podmínek se všemi právnímu důsledky.

4.5

Prodávající je oprávněn požadovat úhradu vynaložených nákladů s nepřevzatým (nevyzvednutým) balíkem prokazatelně spojených. Jedná se o náklady na marně vynaložené poštovné, dobírkovné, balné případně jiné náklady, které souvisely například s úpravou objednaného zboží na míru kupujícího apod. 

4.6

Prodávající spolupracuje na základě smluvního vztahu s provozovatelem webového serveru www.neprevzal.cz který provozuje neveřejnou databázi nespolehlivých zákazníků, kteří v minulosti nepřevzetím zásilky způsobili jiným provozovatelům e-shopů škody za marně vynaložené náklady na poštovné. Tato databáze je přístupná  provozovatelům e-shopů na základě uzavřené smlouvy. Pokud prodávající zaznamená problém s nepřevzetím zásilky kupujícím, oznámí tuto skutečnost provozovateli této databáze a kupující je pro potřeby jiných provozovatelů e-shopů do této databáze zapsán. Z pohledu ochrany práv osobních údajů tento zápis nemá veřejný charakter a je pouze pro potřeby spolupracujících podnikatelů. Ti pak mohou využít svého práva a osobě zapsané v tomto seznamu nedodat své zboží na dobírku.

4.7

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty nebo od jiného kupujícím zvoleného dopravce do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je povinen rovněž zaplatit poplatek 100 Kč, pokud smluvní pokutu neuhradí dle elektronické výzvy a prodávající mu odešle elektronickou upomínku k jejímu zaplacení. 

4.8

Při nezaplacení smluvní pokuty, budou podklady případu řešeny cestou právního zastoupení. Ve věci bude vydáno předběžné opatření soudu a dlužná částka navýšena o náklady řízení a bude vymáhána cestou výkonu rozhodnutí.

V. Práva z vadného plnění

5.1

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupujícímu nepřísluší uplatnit právo z vady, pakliže nedodržel podmínky pro skladování a bylo-li potravinářské zboží otevřeno s výjimkou případů, kdy otevření je nezbytné pro zjištění vady.

5.2

Kupující je povinen si zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí, aby zjistil případné vady zboží. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v okamžiku, kdy ji kupující převezme, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.

5.3

Zjistí-li kupující vadu, je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího, a to telefonicky, e-mailem či osobně. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen zaslat nebo předložit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení reklamace. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30-ti dnů od vytknutí vady. Kupující je zároveň povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace kupující zvolil – tj. dodání nového zboží bez vady, slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy, event. opravu zboží, připouští-li to jeho povaha.

VI. Skladovací podmínky

6.1

Šafrán - (koření - sušené čnělky) 
Prodávající dodává šafrán v plastové dóze, případně nouzově v jiném vhodném alternativním obalu. Obecně platí, že papírové sáčky a plastové obaly jsou určené pouze pro přepravu a krátkodobé skladování. Nejdéle přípustná doba skladování šafránu v papírovém sáčku je 1 měsíc. Nejdéle přípustná doba skladování šafránu v plastové dóze, či jiné neprodyšně uzavíratelné nádobě se řídí datem minimální trvanlivosti. Šafrán není vhodné skladovat v otevřených nádobách a na přímém slunečním světle. Nejvhodnější pro dlouhodobé udržení vlastností, barvy a vůně je skladovat šafrán ve skleněné tmavé nádobě nebo nerezové nádobě s těsným víkem.

Šafrán - (cibulky - sadbový materiál) 
Prodávající dodává šafránové cibulky v papírovém sáčku, případně nouzově v jiném vhodném alternativním obalu. Obecně platí, že papírové sáčky jsou určené pouze pro přepravu a krátkodobé skladování. Nejdéle přípustná doba skladování šafránových cibulek v papírovém sáčku jsou 3 dny. Prodávající doporučuje cibulky po doručení co nejdříve zasadit. Pro krátkodobé uskladnění cibulek před výsadbou jsou vhodné dobře větrané prostory (kůlna, sklep ap.), kde není vysoká vlhkost.
Jako péči o zasazené cibulky po sezóně prodávající doporučuje odstranit bliznu se semeníkem ve chvíli, kdy opadají okvětní listy. Důležité je ponechat všechny zelené listy, které šafrán má. Z nich získává zásobní látky cibulka v půdě, a z nich příští rok zesílí a opět vykvete. Listy zežloutnou až v průběhu následujícího kvetení, pak je lze lehce odtrhnout. 

V případě rozhodnutí uskladnit cibulky po sezóně mimo půdu, je potřeba cibulky vyndat, uskladnit na suchém místě, nechat je do léta zaschnout, uzrát a koncem léta je možné je opět vysadit.

VII. Ukládání cookies

7.1

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho prohlížeče stejně tak jako s použitím marketingových měřících kódů a cookies třetích stran za účelem měření a anonymizované marketingové komunikace skrz reklamní sítě. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do prohlížeče kupujícího, může kupující souhlas k ukládání cookies k doméně www.nakup-safran.cz podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Veškerá práva a povinnosti stran těchto obchodních podmínkách výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje o kupujícím jsou použity výlučně pro komunikaci s kupujícím, k odeslání objednaného zboží a budou předány zákazníkem vybranému přepravci pro účely informování o doručení zásilky.

8.3

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tím okamžikem stávají součástí kupní smlouvy.

8.4

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 

8.5

Fotografie uvedené na stránkách internetového obchodu odpovídají prodávanému zboží.


Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány dne 01. 03. 2019